องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]33
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]7
3 ประกาศรับโอน (ย้าย) [ 2 มิ.ย. 2563 ]94
4 ประกาศรับโอน (ย้าย) [ 3 ต.ค. 2562 ]86
5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]39
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 [ 1 ต.ค. 2562 ]33
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 [ 1 ต.ค. 2562 ]34
8 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]25
9 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ครั้งที่ 1 [ 10 มิ.ย. 2562 ]144
10 ประกาศรับโอน (ย้าย) [ 6 มี.ค. 2562 ]141
11 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 13 ธ.ค. 2561 ]162
12 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 3 ต.ค. 2561 ]82
13 ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใส่และตรวจสอบได้ [ 3 ต.ค. 2561 ]98
14 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]138
15 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) [ 1 ต.ค. 2561 ]33
16 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]140
17 นโยบายการบริหารงานบุคคล [ 25 ม.ค. 2560 ]103