องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พศจิกายน 2560

ด้านการบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ใช้การคมนาคมทางบกในการติดต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบลมีถนนลาดยาง 3 สาย ดังนี้

-       1. ทางหลวงแผ่นดิน จากอำเภอพุทไธสง ผ่านอำเภอนาโพธิ์ ไปอำเภอหนองสองห้องและอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

-       2. ถนนระหว่างหมู่บ้านจากบ้านโศกกะฐิน ไปบ้านหนองหญ้ารังกา

3. ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อทุกหมู่บ้าน
การไฟฟ้า

          ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน และครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

การประปา

          ระบบประปาหมู่บ้านมีทุกหมู่บ้าน และใช้งานได้ทุกหมู่บ้าน

โทรศัพท์

          บริษัททีโอที จำกัด(มหาชน) และเครือข่ายอื่นๆ

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง แลวัสดุครุภัณฑ์

          ที่ทำการไปรษณีย์                -         แห่ง