องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พศจิกายน 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม