องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พศจิกายน 2560

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน


   
  นายธีรวัฒน์   วันทะมาตย์  
กำนันตำบลนาโพธิ์
นายพรชัย  พลแสน นางละอองดาว ปะทะโน นายพรมเดช  นวลไธสง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ผู้ใหญ่บ้าน.หมู่ที่ 8
     
 นายพรชัย  โนไธสง  นายทักษิน  สีสิ่ว  นายพิลาส  เหง่าไธสง
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11