องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พศจิกายน 2560

กองสวัสดิการสังคม


   
 
  นางศิริกร เกษจันทร์  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
 
 
 
  นางสาววราลักษณ์ ตังคณิตานนท์  
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ