องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พศจิกายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นางสาวปณัสพรท์ อาจอุดร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาวปณัสพรท์ อาจอุดร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
นายอภิชาติ ทบลม นางนิตยา อาจจำนงค์ นายธนากร บุพพาโต
 หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง
 
   
นางหนึ่งฤทัย  จ่าแท่นทะรังค์   นางศิริกร เกษจันทร์
 นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสวัสดิการสังคม