องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พศจิกายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นางสาวปณัสพรท์ อาจอุดร
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
   
นายอภิชาติ ทบลม นางนิตยา อาจจำนงค์ นายณัฐวุฒิ  อินทร์โคกสูง
 หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
นางสาวสุภาพร  รอมไธสง   นางศิริกร เกษจันทร์
 นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสวัสดิการสังคม