องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พศจิกายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

นางยุวดี  มาตย์นอก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 
 
นายอภิชาติ ทบลม นางนิตยา อาจจำนงค์ นายพีรพัฒน์  สังสีแก้ว
 หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
     
นางสาวสกุณา  เวชไธสง
  นางศิริกร เกษจันทร์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสวัสดิการสังคม