องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พศจิกายน 2560

กองการศึกษา


     
  นางหนึ่งฤทัย จ่าแท่นทะรังค์  
  นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
     
  นางหนึ่งฤทัย จ่าแท่นทะรังค์  

นักวิชาการศึกษา

 
  นางญาณิษา เพ็ชรตะกั่ว  
  ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาโพธิ์