องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พศจิกายน 2560

กองการศึกษา 
นางสาวสกุณา  เวชไธสง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางพรพัสนันท์   พลสม
นางสาวจุฬาลักษณ์  เปลี่ยนไธสง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางญาณิษา  เพ็ชรตะกั่ว


ผู้ดูแลเด็ก