องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

กองช่าง


 
นายทินภัทร ชันไธสง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
(ว่าง)
 นายชัยชนะ โยงไธสง
นายช่างโยธา  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นางคณิศร  ศิลประกอบ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน