องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พศจิกายน 2560

กองช่าง


 
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
(ว่าง)
 นายชัยชนะ โยงไธสง
นายช่างโยธา  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นางคณิศร  ศิลประกอบ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน