องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พศจิกายน 2560

กองคลัง   
 
   นางนิตยา อาจจำนงค์
 
   ผู้อำนวยการกองคลัง  
 

 

นางสาววาสนา เบอร์ไธสง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
 
 นางสาวนุชพร นิรัมย์ นายเอกพงศ์ ริมไธสง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
 
 นางประภัสสร นัดนรา
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุ