องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พศจิกายน 2560

กองคลัง


   
 
   นางนิตยา อาจจำนงค์
 
   ผู้อำนวยการกองคลัง  
 
   
นางสาววาสนา เบอร์ไธสง
 นางสาวบุณฑริก ลือล้ำ
 นางสาวละมุด ปลิวไธสง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
 

นายเอกพงษ์ ริมไธสง
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี