องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พศจิกายน 2560

สำนักงานปลัด 
 
   นายอภิชาติ ทบลม  
  หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
จ.อ.เถลิงศักดิ์ สว่างนอก นางสาวสุภาพร รอมไธสง นายไชยกฤต ชำนานสิงห์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นิติกรชำนาญการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 นางสาวอันติกา โล่ห์คำ นางฬุจิราภรณ์ กอนไธสง นางสาวสุมาพร  ชัยศร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
 
   ส.อ.จิตรกร บัวพงษ์ชน  
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน