องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พศจิกายน 2560

สำนักงานปลัด 
 
   นายอภิชาติ ทบลม  
  หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
จ.อ.เถลิงศักดิ์ สว่างนอก นางสาวสุภาพร รอมไธสง นายไชยกฤต ชำนานสิงห์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นิติกร นักวิชาการเกษตร
     
นางสาวอันติกา โล่ห์คำ ส.อ.จิตรกร บัวพงษ์ชน นางฬุจิราภรณ์ กอนไธสง
นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ
     
     
     
     
     
      
     
     
      
     
     
      
     
     
      
     
     
      
     
     
4nonymousR44Z