องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พศจิกายน 2560

สำนักงานปลัด 

 
   นายอภิชาติ ทบลม  
  หัวหน้าสำนักปลัด
 
   


 
จ.อ.เถลิงศักดิ์ สว่างนอก นางสาวสุภาพร รอมไธสง นายไชยกฤต ชำนานสิงห์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ นิติกรชำนาญการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


 


นางสาวอันติกา โล่ห์คำ นางสาวฬุจิราภรณ์หยาดไธสง นางสาวสุมาพร  ชัยศร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 

 

 
นางฐิตาภา การพานิช
   (ว่าง)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    เจ้าพนักงานธุรการ