องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์: www.napholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พศจิกายน 2560

คณะผู้บริหาร


 
นางวิไล  ลิมไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นายสุริยา  นารินทร์
นายสิทธิชัย  ลิมไธสง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 
นายเล่ง  ทรงศิลชัย

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล