องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

 


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายไสว พลสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.นาโพธิ์ ลูกจ้าง พนักงาน ผู้นำชุมชนและประชาชนทั้ง 6 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2565 ณ สนามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด ส่งเสริมและอนุรักษ์กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน สร้างความรัก สามัคคีของคนในท้องถิ่น

2023-08-03
2023-03-13
2023-01-30
2023-01-19
2022-12-28
2022-12-20
2022-12-20
2022-12-19
2022-10-23
2022-10-17