องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

 


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์


วันจัทร์ที่ 30 มกราคม 2566เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายไสว พลสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธาน ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ บุคคลภายนอกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม อสม. เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในการจัดทำแผนดำเนินงานและพิจารณาโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงการกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2023-08-03
2023-03-13
2023-01-30
2023-01-19
2022-12-28
2022-12-20
2022-12-20
2022-12-19
2022-10-23
2022-10-17