องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน


   
  นายธีรวัฒน์   วันทะมาตย์  

กำนันตำบลนาโพธิ์
นางเยาวมาลย์  รักงาม นางละอองดาว ปะทะโน นายพรมเดช  นวลไธสง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ผู้ใหญ่บ้าน.หมู่ที่ 8
 
 
 นายพรชัย  โนไธสง  นายวุฒิชัย รอมไธสง
 นายพิลาส  เหง่าไธสง
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11