องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

กองสวัสดิการสังคม


   
 
  นางศิริกร เกษจันทร์  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
 
 
 
  นางสาววราลักษณ์ ตังคณิตานนท์  
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ