องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

กองการศึกษานายอภิชาติ ทบลม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวละมุด ปลิวไธสง
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางพรพัสนันท์   พลสม
(ว่าง)
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

 

นางญาณิษา  เพ็ชรตะกั่ว


ผู้ดูแลเด็ก