องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

กองคลัง   
 
   นางนิตยา อาจจำนงค์
 
   ผู้อำนวยการกองคลัง  
 

 

นางสาววาสนา เบอร์ไธสง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 

 นางสาวนุชพร นิรัมย์ (ว่าง)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 
 นางประภัสสร นัดนรา
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุ