องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.napholocal.go.th

 
 

 

 

สำนักปลัด 

 
   นายอภิชาติ ทบลม  
  หัวหน้าสำนักปลัด
 
   


 
จ.อ.เถลิงศักดิ์ สว่างนอก นางสาวสุภาพร รอมไธสง นายไชยกฤต ชำนานสิงห์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ นิติกรชำนาญการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


 


นายเอกพงศ์ ริมไธสง
นางสาวฬุจิราภรณ์หยาดไธสง นางสาวสุมาพร  ชัยศร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 

 

 
นางฐิตาภา การพานิช
   (ว่าง)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    เจ้าพนักงานธุรการ