วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกหนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างขุดลอกโนนวัดเก่า บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริมนม ศพด. ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริมนม รร. ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 9456 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนดิน (สายสามแยกนานางลุน - โศกดู่) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริมนม ศพด. ประจำเดือน ธ.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง