วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ (ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียน โดเมนเนม (พื้นที่ไม่จำกัด รายปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการพ่นยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างตัดเย็บชุดปฏิบัติการ อปพร. ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกโนนวัดเก่า หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้ารังกา ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมอาชีพให้กับประชาชนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างบำรุง ต่อเติม ซ่อมแซมทรัพย์สินระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ (กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง